BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

BIG BRO VISION

Projektets övergripande mål är att etablera, genomföra och visa på användbarheten av beslutsstödsmetoden för underhåll av befintlig byggnadsverk inom transportinfrastruktur.

BIG BRO 1.0 (2016-2018)

I Steg 1 inom projektet BIG BRO har ett ramverk för rationellt beslutsfattande gällande tillståndsbedömning och underhåll av broar tagits fram, där fokus har varit att utveckla strategier för hur olika beslut kan värderas och att ta fram en metodik för att stödja beslut med hjälp av sannolikhetsbaserade verktyg.

Projektet har utförts genom samverkan mellan forskare på forskningsinstitut (RISE), universitet (Chalmers, KTH, LTH) och industri (NCC, Tyréns).

BIG BR0 2.0 (2019-2020)

Steg 2 syftar till att vidareutveckla och implementera BIG BRO-modellen för praktiska tillämpningar för både offentliga och privata brooperatörer angående t.ex. tillståndsbedömningar och underhållsåtgärder. Hänsyn tas till konsekvent tillämpning av beslutsteori, praktisk tillämplighet och systemperspektiv. 

Arbetet i projektet genomföras av forskare från RISE, LTH, KTH och Skogforsk med bidrag från branschpartners som WSP Sverige och ÅF-Infrastructure. Ytterligare stöd tillhandahålls av Sveaskog och SCA.

Finansiering från InfraSweden2030, ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Finansiering från Trafikverket

Projektkoordinator: 
RISE Research Institutes of Sweden